Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som ska ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Det innebär att makarnas egendom fördelas mellan dem där tillgångar, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna.

Allt räknas in och värderas – bostad, bohag, aktier, bilen, fritidshuset, pengar på konton och pensionssparande osv. Makarna får hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av. Hur makarna sedan delar upp tillgångarna praktiskt bestämmer de själva. Det som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen.

När makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan upprättas i nästa steg ett skriftligt bodelningsavtal. I bodelningsavtalet framgår fördelningen av tillgångarna, vad som beslutats gällande exempelvis den gemensamma bostaden och övertagande av lån. Ett bodelningsavtal utgör ett bevis på att makarnas ekonomiska mellanhavanden upphört. Bodelningsavtal krävs exempelvis för en ansökan om lagfart och banken efterfrågar en bodelningshandling i samband med ansökan om lån eller övertagande av lån som tidigare varit gemensamma.

En bodelning kan även göras under bestående äktenskap. Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Bodelning kan ske också vid upphörande av ett samboförhållande. Mellan sambor är det endast bostad och bohag som anskaffats för gemensamt ändamål som kan ingå i en bodelning. Det spelar ingen roll vilken av samborna som betalat för bostad eller bohag, men är det inköpt till den gemensamma bostaden är det bodelningsbart. En bodelning mellan sambor sker om ena sambon önskar det och framställer en sådan begäran senast ett år efter att förhållandet avslutades.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att upprätta ett bodelningsavtal om parterna är överens.