Framtidsfullmakter

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan? Vad händer med ert gemensamma hus om en av er blir dement?  Frågorna kan vara många och en del kan känna en oro om vad som kan hända i framtiden.

Tidigare har det i många fall krävts att en god man eller förvaltare utsetts vid tillfällen då personen själv inte kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Genom en ny lag om framtidsfullmakter som började gälla 1 juli 2017 har du själv möjlighet att på förhand utse någon som kan sköta om detta, om du senare i livet skulle drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Du väljer själv vem eller vilka du vill ge förtroendet att fatta beslut åt dig vilken kan vara din make, sambo eller dina barn. Det här innebär att exempelvis en fastighet som du äger kan säljas av den du utsett till fullmaktshavare, utan inblandning av en god man eller förvaltare.

En ”vanlig” fullmakt löper stor risk att ifrågasättas och bli ogiltig om fullmaktsgivaren till exempel drabbas av svårare demens. Det är här en framtidsfullmakt istället tar vid och ger dig nu möjlighet att i förväg bestämma vad du vill ska gälla för den situationen. Hälso-, sjuk- och tandvård samt vissa frågor av typisk personlig karaktär omfattas dock inte av framtidsfullmakt.

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste innehållet uppfylla särskilda formkrav. Bland annat krävs att framtidsfullmakten ska vara skriftlig, underskriven av dig och bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Sammanfattningsvis innebär en framtidsfullmakt en möjlighet för dig att på förhand välja vem du vill ge förtroendet att fatta beslut åt dig om du själv inte kan det i framtiden. Det kan lösa bekymmer och skapa en känsla av trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer.

Kyrkans Juridiska Byrå hjälper dig att upprätta din eller någon i din närhets framtidsfullmakt.