När du en gång dör kommer dina närstående att ställas inför en hel rad olika ställningstaganden. Det är många praktiska frågor som ska få sina svar. Det kan hända att du själv har önskemål angående hur din begravning och arrangemangen runt omkring ska se ut. Min sista vilja är ett material som är framtaget av Västanfors Västervåla församling där du kan fylla i dina önskemål. Där finns också plats för annan praktisk information om exempelvis försäkringar, testamente, gåvobrev och bankkonton. På det här sättet kan du få dina önskemål uppfyllda, samtidigt som du underlättar för dina närstående.

När någon avlidit bör hans/hennes önskan om kremering och gravsättning såvitt möjligt efterföljas av närstående eller annan som ordnar med gravsättningen, enligt 5 kap. 1 § i Begravningslagen.

Du svarar själv för förvaringen av Min sista vilja. Det är förstås bra om du talar om för dina närstående att och var dokumentet finns. Beställ ett exemplar av Min sista vilja från Kyrkans Begravningsbyrå eller fyll i formuläret nedan och skriv ut. Formuläret sammanställs och skickas till den e-postadress som du anger i formuläret och till Kyrkans Begravningsbyrå på din ort.Mina önskemål i samband med min död

Ort och datum
Namn
E-post
Kontaktuppgifter (adress, telefon mm)
Kontaktuppgifter till närstående
Viktigt!

Denna handling bör förvaras hemma så att den är lättillgänglig för dina närstående.

Organdonation

Att tänka på döden kan kännas svårt. Men transplantationslagen gör det viktigt att du svarar på frågan: Ja eller nej till donation? Om du inte har tagit ställning i den frågan eller inte meddelat ditt beslut så antas du ha svarat ja. Men frågan går först vidare till dina närstående. De har rätt att säga nej.
Därför är det viktigt att du redan nu klargör ditt ställningstagande inför organdonation. Om du säger ja eller nej. Läs gärna broschyren om transplantationslagen som finns på Apoteket. Där finner du nyttig information inför ditt ställningstagande, som du kan framföra på tre sätt:

  • Genom att tala med dina närstående.
  • Fylla i Socialstyrelsens donationskort som finns i Apotekets broschyr. Förvara ditt donationskort tillsammans med dina övriga identitetshandlingar.
  • Du kan anmäla dig till donationsregistret. En sådan anmälan finns också tillgänglig i Apotekets broschyr

Tänk på att det alltid är den sist lämnade uppgiften som gäller, vare sig du gjort den känd genom att tala med dina närstående, fylla i donationskort eller anmäla dig till donationsregistret.

Obduktion

Det är bra om dina närstående känner till din ståndpunkt.
Lag (1995:832) om obduktion m.m. 3 § Kan det antas föreligga skäl för en rättsmedicinsk undersökning av en avliden och skulle resultatet av den undersökningen kunna äventyras genom ett ingrepp i kroppen för annat ändamål, får sådant ingrepp inte göras.

Begravningsform

Gravplats/Gravsten

Kistgrav/Urngrav/Askgrav

Vid jordbegravning eller kremering kan gravsättning ske i befintlig grav eller i ny grav, som upplåts kostnadsfritt i 25 år. På en sådan gravplats kan en gravsten eller annat minnesmärke placeras. Urngrav innebär att stoftet läggs i en urna som gravsätts. Askgrav innebär att stoftet gravsätts utan urna. Vid gravsättning används då en särskild urna som släpper ut stoftet direkt i jorden. Vid kremering finns alternativ för gravsättning av askan utöver urngrav/askgrav nämligen gravsättning i minneslund eller på annan plats. Det senare innebär spridning av askan över hav eller fjäll.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt gravskick, vilket innebär att de närstående inte får vara med när askan grävs ner och får därför inte heller veta den exakta platsen för gravsättningen. Gravsten eller annat minnesmärke tillåts inte.

Spridning av askan i naturen

Spridning av askan över hav eller fjäll ombesörjs av de närstående. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i det län där askan skall spridas när det blir aktuellt. Tillstånd ges om platsen är lämpad för spridning av aska och om askan hanteras på ett pietetsfullt sätt.

Gravplats
Kyrkogård

kvarter nr
grav nr

kyrkogård

Gravsten

Kista

Kistdekoration

Urna

Svepning/egna kläder

Begravningsgudstjänst alternativt begravningsceremoni

kyrka/kapell

Annat önskemål…

vill jag begravas i enlighet med dess ritual

Ange eventuella speciella önskemål


Ange eventuella önskemål

Speciella önskemål om psalmer och musik

Meddelande om min död

För att informera en större krets av personer om dödsfallet utformas oftast en tidningsannons. Annonsen kan införas i ortstidning eller i en rikstidning.

skriven av

Minnesstund

Övrigt, som jag vill förmedla till de efterlevande

Dokument som har betydelse vid min död

Testamente finns hos/i
Äktenskapsförord finns hos/i
Samboavtal finns hos/i
Bodelning finns hos/i
Gåvobrev finns hos/i
Skuldebrev finns hos/i

Gravbrev finns hos/i

Andra handlingar finns hos/i

Jag har följande liv-/kapital-/pensions- och andra försäkringar:

Försäkringsbolag och Försäkringsnummer

Jag har konton i följande banker:

Jag har bankfack i följande banker:

Bank och Bankfacksnummer

Jag har följande fastighets-/bostadsrättsinnehav:

Adress och Fastighetsbeteckning
Jag är delägare i följande bolag:
Jag äger andelar i följande värdepappersfonder: