Bouppteckning

Bouppteckningen är en skriftlig handling där den avlidnes samtliga tillgångar och skulder värderas och antecknas, tillsammans med efterlevande makes eller sambos. Förrättningen av bouppteckningen måste ske inom tre månader efter dödsfallet. Bouppgivaren och förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen innan den lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. När bouppteckningen är registrerad räknas den som en legitimationshandling. Den behövs för att dödsboets tillgångar ska kunna avslutas och är grunden för kommande arvskifte, då tillgångarna delas mellan arvtagarna.

Till bouppteckningen ska samtliga dödsbodelägare kallas. Dessa är efterlevande maka/make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Finns efterarvingar till den avlidne ska även de kallas. Kallelsen ska ske i god tid, minst två veckor i förväg. Det finns ingen skyldighet för dödsbodelägarna att närvara vid bouppteckningen och de kan genom fullmakt även företrädas av någon annan.

Kyrkans Begravningsbyrå kan hjälpa till med att göra bouppteckning i samband med dödsfall.